Algemene voorwaarden


 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden (de 'Algemene Voorwaarden') zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen jou en ons en op het gebruik van onze website (met inbegrip van bestellingen die je via die website doet) en alle informatie op die website.
 2. Wij kunnen de Algemene Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in op het moment van publicatie op onze website en zijn van toepassing op overeenkomsten die vanaf dat moment met ons worden gesloten.

 1. Het aanbod

 1. Onze producten zijn te vinden op onze website. Daar vind je informatie die je nodig hebt om een aankoopbeslissing te nemen. Natuurlijk staan ook de prijzen erbij (inclusief BTW) en eventuele bijzondere voorwaarden (die dan gelden naast of in afwijking van de Algemene Voorwaarden). 
 2. Wij zijn niet gebonden aan kennelijke vergissingen of fouten op onze website.
 3. Onze producten zijn handgemaakt en daarom is ieder exemplaar uniek. Dat betekent dat een product kan afwijken van de foto op de website. Met de koop van onze producten accepteert u deze mogelijke afwijkingen (niet zijnde gebreken).  

 

 1. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat je de bestelling bevestigt en daarmee de algemene voorwaarden aanvaardt.
 2. Als je de bestelling bevestigt, ontvang je van MARIE-amsterdam een bevestiging van de bestelling per e-mail naar het door jou aan ons opgegeven e-mailadres.
 3. Het wijzigen van een overeenkomst is uitsluitend mogelijk indien dit uitdrukkelijk door MARIE-amsterdam is geaccepteerd.
 4. Wij behouden ons het recht voor om, na ontvangst van je bestelling, de overeenkomst met jou te annuleren. Ook dat delen we dan aan jou mede. Als je in verband met de bestelling al een bedrag hebt betaald, betalen we dat natuurlijk meteen na annulering binnen een week aan je terug.

 

 1. De levering

 1. Wij leveren het bestelde product op het adres dat jij bij je bestelling hebt opgegeven.
 2. Wij leveren het bestelde product, indien voorradig, zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen. 
 3. Wij kunnen met jou een afwijkende levertermijn afspreken of als bijzondere voorwaarde opnemen bij bepaalde producten, in overeenstemming met artikel 3 hierboven.
 4. Als de bezorging vertraging ondervindt of een bestelling niet kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan zo snel mogelijk bericht, uiterlijk binnen 30 dagen nadat je de bestelling hebt geplaatst. In dat geval mag je de overeenkomst zonder kosten ontbinden; kies je voor ontbinding, dan zullen wij het door jou in verband met de bestelling betaalde bedrag meteen terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij MARIE-amsterdam tot het moment van bezorging.

 

 1. Betaling

 1. Je betaalt voor het bestelde product op één van de wijzen die op onze website staan vermeld.
 2. Je krijgt het eigendom van het product zodra we de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot dat product hebben ontvangen, inclusief leveringskosten.

 1. Garanties

 1. MARIE-amsterdam garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties en de normale eisen van bruikbaarheid. Hierbij verwijzen wij ook naar artikel 2.3 waarin wij benadrukken dat onze producten handwerk zijn en dat het geleverde product kan afwijken van de foto op de site. Al onze producten zijn uniek.
 2. Het is raadzaam dat je de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst inspecteert. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient u de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen zo snel mogelijk na ontdekking te melden bij MARIE-amsterdam. 
 3. Indien  er sprake is van gebreken of verkeerd geleverde goederen zal MARIE-amsterdam binnen 30 dagen na terugontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het betaalde bedrag wordt gerestitueerd. U kunt MARIE-amsterdam ook, naar eigen keuze, verzoeken het product te vervangen of herstellen.
 4. Voor reparaties die buiten de garantie vallen is MARIE-amsterdam - na het doen van een kostenopgave- gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging in rekening te brengen.
 5. De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van MARIE-amsterdam, je of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is. De wettelijke regelingen voor garantie blijven altijd van kracht.
   
 1. Herroepingsrecht

 1. Je hebt het recht om de overeenkomst met ons binnen een bedenktijd van 14 dagen na bezorging van het bestelde product te herroepen. Dat mag zonder opgaaf van redenen. Wel kunnen we je vragen om bij je herroeping aan te geven waarom je het product bij nader inzien niet wilt; wij doen dat om te leren en onze producten te verbeteren.
 2. Tijdens de bedenktijd moet je zorgvuldig omgaan met het geleverde product, de verpakking en andere bijbehorende materialen. Je mag het product niet gebruiken behalve om het te passen, zoals je dat ook in een winkel zou doen. Aan het product bevestigde labels, prijskaartjes en dergelijke mag je niet van het product verwijderen.
 3. Je kunt de overeenkomst herroepen door middel van het retourformulier dat op onze website staat. Je kunt daarvoor ook het modelformulier gebruiken dat in de bijlage van de Algemene Voorwaarden is opgenomen, maar dat is niet verplicht. Wij zullen de ontvangst van jouw herroepingsbericht per e-mail bevestigen.
 4. Nadat je de overeenkomst hebt herroepen, dien je zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen 14 dagen, het betreffende product, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, aan ons te retourneren volgens de retourinstructies die op onze website staan. De retourkosten zijn voor jouw rekening.
 5. Nadat we de retourzending in een ongebruikte en goede staat hebben ontvangen, betalen we het bedrag dat jij eerder aan ons in verband met je bestelling hebt betaald, volledig terug mits ook voldaan is aan de overige bepalingen van dit artikel 6.
 6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou.

 1. Privacy en veiligheid

 1. In verband met het doen van bestellingen en ander gebruik van onze website, verstrek je ons gegevens over jezelf. Die persoonlijke gegevens zullen wij zo goed mogelijk beschermen. Meer informatie hierover is te vinden in de Privacyverklaring die op onze website staat.
 2. Je reacties op onze website en social media mogen wij gebruiken in onze publicaties. 
 3. Wij doen ons best om onze website vrij van virussen te houden, maar kunnen niet garanderen dat wij daarin altijd zullen slagen. Op onze website kunnen links staan naar websites van derde partijen. Op die sites hebben wij geen invloed en wij zijn daarom niet aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van die sites.

 

 1. Rechten van intellectueel eigendom

 1. Op (de vorm en inhoud van) onze website en onze producten rusten intellectuele eigendomsrechten van ons en onze haaksters. Je mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen gebruik maken van onze website of producten of delen daarvan, bijvoorbeeld door die openbaar te maken, te kopiëren, na te maken, of te bewerken, tenzij je dat alleen voor persoonlijk gebruik doet.

 

 1. Klantenservice en klachten

 1. Heb je vragen over je bestelling of over een geleverd product? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@marie-amsterdam.nl, dan zullen wij proberen je zo goed mogelijk te helpen.
 2. Ben je (uiteindelijk) toch niet tevreden over een product of onze dienstverlening? Dien dan een klacht in door een e-mail te sturen naar info@marie-amsterdam.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, binnen [5] werkdagen, na ontvangst van jouw klacht.
 3. Laat erop volgen dat je een eventuele klacht over de uitvoering van een overeenkomst met ons binnen redelijke tijd nadat je hebt geconstateerd (of had kunnen constateren) dat die uitvoering gebreken vertoont, bij ons moet indienen en dat je je klacht daarbij volledig en duidelijk moet omschrijven.

 

 1. Tot slot

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en op elke overeenkomst met ons is Nederlands recht van toepassing. 
 1. In geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten met ons is de Amsterdamse rechter bevoegd, dan wel de bevoegde rechter in het arrondissement van je woonplaats.